Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden                        Bogaart-co-coaching 

Algemeen
1.1. In deze algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Bogaart-co-coaching;
– Opdrachtnemer: Bogaart-co-coaching;
– Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte(advies-)werkzaamheden, onder andere op gebied van managementinformatie, personeel- en organisatieadviesdiensten, kwaliteitsverbetering, werving & selectie, juridisch advies, (psychologische) testen, re-integratie , outplacement, verandermanagement, personeelsstrategie, arbeidsbemiddeling, trainingen en cursussen.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Opdrachtnemer en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen (hierna: Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende Werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische Overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3. Voor zover de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ziet op door Opdrachtnemer te leveren diensten of producten van derden, zijn de levering, service- en licentievoorwaarden van deze derde(n) van overeenkomstige toepassing. In dat geval zal Opdrachtnemer de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden om niet aan Opdrachtgever verstrekken. De toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van deze derden kan in geen geval leiden tot een uitbreiding van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals neergelegd in artikel 13 van deze Voorwaarden.
1.4. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk eventuele door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. Mochten deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever te eniger tijd toch toepasselijk worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met die van Opdrachtgever de onderhavige Voorwaarden.
1.5. Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en/of van deze Voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
1.6. Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene Voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende Overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de strekking van de onderliggende Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden het dichtst benadert.

Aanbod en Overeenkomst
2.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge Overeenkomsten en afspraken binden Opdrachtnemer niet, totdat deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. De in offertes opgegeven beschrijvingen van de te verrichten Werkzaamheden zijn indicaties, waaraan Opdrachtgever geen recht kan ontlenen en welke derhalve voor Opdrachtnemer niet bindend zijn. Eventuele afwijkingen kunnen uitsluitend in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer een grond voor aansprakelijkheid vormen, onverminderd het in artikel 13 ter zake van aansprakelijkheid bepaalde.

Uitvoering van de Werkzaamheden
3.1. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte nakoming van de overeenkomst vereist is, aan Opdrachtnemer te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.2 Alle door Opdrachtnemer opgegeven termijnen zijn streeftermijnen, die bij benadering zijn vastgesteld en Opdrachtnemer niet binden.
3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 3.4. Opdrachtnemer is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Prijzen en tarieven
4.1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
4.2. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald zijn de door Opdrachtnemer (in een offerte) opgegeven prijzen en tarieven netto, exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de orderbevestiging genoemde Werkzaamheden.
4.3. Ingeval van Overeenkomsten met een duur van langer dan één jaar, is Opdrachtnemer gerechtigd eventuele prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, prijzen van toeleveranciers, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding en/of de totstandkoming van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Een verhoging van de prijzen en/of tarieven zal door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de laatst geldende tarieven, is Opdrachtgever gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijs- of tariefverhoging gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden, bij gebreke waarvan de prijsverhoging door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geaccepteerd en te zijn goedgekeurd. Voornoemde ontbinding laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van reeds door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden onverlet. Voorts kan Opdrachtgever hierbij geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
4.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer bij annulering van Werkzaamheden door Opdrachtgever tot 5 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden 50% van de daarmee verband houdende vergoeding in rekening. Indien binnen 5 dagen voor aanvang wordt geannuleerd of indien er sprake is van een no-show, kan het volledige bedrag worden door belast.

Annulering en inhalen bijeenkomsten door de deelnemer
5.1 Hoewel het inhalen van bijeenkomsten en trainingen in principe mogelijk is, dient de deelnemer aan het traject zich te houden aan de met de coach gemaakte afspraken, met uitzondering van situaties van overmacht.
5.2. Het afmelden voor een bijeenkomst, training, workshop of individuele sessie dient minimaal 24 uur vooraf, schriftelijk (per e-mail) bij de betreffende eigen coach/adviseur gemeld te geschieden.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij deelnemers die zich korter dan 24 uur voorafgaand aan een bijeenkomst afmelden, of zonder bericht niet verschijnen, deze bijeenkomst niet, of pas op een later tijdstip in het traject, te laten inhalen. Opdrachtnemer behoudt zich in bovengenoemde situatie tevens het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, ingehaalde bijeenkomsten en/of coachmomenten aanvullend in rekening te brengen.

Kosten intake en rapportage(s)
6.1 Ingeval Opdrachtnemer voorafgaand aan een Overeenkomst kosten heeft gemaakt voor intake en/of rapportage(s), is Opdrachtnemer gerechtigd –ingeval de intake en/of rapportage(s) niet resulteren in een overeenkomst tot het verrichten van Werkzaamheden- de redelijke kosten welke gepaard zijn gegaan met de intake en/of rapportage(s) bij Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 295,-.

Garantie
7.1 Indien Opdrachtnemer (in het kader van re-integratie 2e spoor) Werkzaamheden verricht waarbij schriftelijk is overeengekomen dat 100% garantie wordt afgegeven met betrekking tot loonsancties/boetes, neemt Opdrachtnemer de kosten van een eventuele sanctie/boete voor haar rekening, onder de volgende voorwaarden:

Het is aantoonbaar dat de loonsanctie/boete van UWV is opgelegd vanwege tekortkomingen in de tweede spoor-fase in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, in het traject waar de Werkzaamheden betrekking op hebben. Uitdrukkelijk geldt de garantie niet ten aanzien van tekortkomingen die geen onderdeel uitmaken van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer (bijvoorbeeld tekortkomingen in de eerste spoor-fase);

De Opdrachtnemer zou ook aansprakelijk zijn geweest zonder dat de 100%-garantieregeling zou hebben bestaan;

De Opdrachtgever heeft het tweede spoor re-integratietraject tijdig ingezet;

De Opdrachtgever heeft de adviezen van Opdrachtnemer, met betrekking tot uitvoering en rapportage in het kader van het tweede spoortraject, nauwgezet opgevolgd.

De Opdrachtgever heeft zich aan de regels, richtlijnen en aanwijzingen van UWV gehouden, in relatie tot de Wet Verbetering Poortwachter.

De loonsanctie/boete van UWV dient in hoogste instantie onherroepelijk te zijn vastgesteld,Niet-toerekenbare Tekortkoming (Overmacht)
9.1. Ingeval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden verricht en/of zaken moeten worden geleverd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot verrichting en/of tot levering geldt.

Betaling
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen door Opdrachtgever plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, door middel van een bankbetaling naar het op de factuur vermelde Iban nummer,
10.2. Opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Opdrachtnemer, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.
10.3. Ingeval van niet (tijdige) betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Opdrachtnemer zal in dit geval voorts gerechtigd zijn naast betaling van hoofdsom en rente betaling van alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt van Opdrachtgever te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,– (vijfhonderd euro). Ingeval Opdrachtgever een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de wettelijke normering van incassokosten van toepassing. De incassokosten luiden exclusief btw.

Reclames en klachten
11.1. Indien niet binnen een termijn van acht kalenderdagen tegen een door Opdrachtnemer verzonden factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met Opdrachtnemer correct weer te geven.
11.2. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte Werkzaamheden binnen acht werkdagen nadat de Werkzaamheden zijn beëindigd aan Opdrachtnemer schriftelijk en met redenen omkleed te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt.
11.3. Opdrachtnemer is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien Opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen en ook niet in het geval dat Opdrachtgever dan wel derden al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, enige wijziging of reparatie aan de door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of informatie hebben aangebracht of hebben verricht.
11.4. Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal Opdrachtnemer naar eigen keuze, hetzij het factuurbedrag aanpassen, hetzij de betreffende Werkzaamheden verbeteren dan wel opnieuw verrichten.

Niet-nakoming en ontbinding
12.1. Opdrachtnemer is gerechtigd, onverminderd de aan Opdrachtnemer overigens krachtens de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, waaronder met name het recht nakoming en/of schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten dan wel deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
– Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, ter zake waarvan Opdrachtgever voorafgaand deugdelijk door Opdrachtnemer in gebreke is gesteld, doch Opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen;
– Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of Opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;
– als Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt;
– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;
– beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever.
12.2. De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij Opdrachtgever een termijn van tien werkdagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
12.3. In de in lid één genoemde gevallen zijn alle door Opdrachtgever nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en volledig opeisbaar en vervallen alle eventueel getroffen betalingsregelingen. Alle eventueel nog in het bezit van Opdrachtgever zijnde en aan Opdrachtnemer in eigendom toebehorende zaken dienen door Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid en inspanningsplicht
13.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Opdrachtgever geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.
13.2 Bij de uitvoering van de Werkzaamheden gaat Opdrachtnemer gedurende de overeengekomen periode inspanningen verrichten gericht op het bewerkstelligen van de doelstellingen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Onder meer omdat de resultaten van de Werkzaamheden ook afhankelijk zijn van externe factoren gaat Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in geen geval een resultaatverplichting aan.
13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die door of tijdens de uitvoering van Werkzaamheden ingevolge de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst wordt veroorzaakt, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook geleden indirecte schade, zoals onder meer bedrijfsschade, bedrijfsstoring, het verloren gaan van gegevens, bedrijfsonkosten en derving van inkomsten en/of winst.
13.5. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever ten aanzien van welke schade dan ook is per schadegeval/gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen als één schadegeval/gebeurtenis geldt, beperkt tot het terzake van de Overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde totaalbedrag (exclusief BTW) doch in ieder geval niet hoger dan het verzekerd bedrag onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beperking is van toepassing ongeacht de vorm van aansprakelijkstelling.
13.6. Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade bij Opdrachtnemer zijn gemeld.

Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming (ondernemingen die behoren tot de groep waartoe Opdrachtgever behoort niet daaronder begrepen).
14.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding, Privacy
15.1. Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten met betrekking tot door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ontvangen vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de onderneming van) Opdrachtgever en redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent het waarborgen van de in dit lid bedoelde geheimhoudingsplicht in acht nemen.
15.2. In de relatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden persoonsgegevens verwerkt. In die relatie is Opdrachtnemer bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, in opdracht van de Opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor de door hem verwerkte persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ter beschikking krijgt gesteld slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
15.3. Opdrachtnemer zal redelijkerwijs te vergen technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
15.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikking stellen van persoonsgegevens en/of andere gegevens.

Personeel
16.1. Opdrachtgever zal gedurende de duur van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan personen, die in dienst van Opdrachtnemer zijn en die bij uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever op enigerlei wijze betrokken zijn geweest, niet aanbieden bij Opdrachtgever in dienst te treden. Indien het initiatief in dit verband uitgaat van de betrokken persoon zelf, zal Opdrachtgever uitsluitend na daartoe van Opdrachtnemer verkregen schriftelijke toestemming met deze persoon in onderhandeling treden.

Slotbepalingen
17.1. Op alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle uit de ten uitvoer legging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. De rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
17.3. Indien een geschil mocht ontstaan op grond van een vermeend kwaliteitsgebrek zal deze kwestie worden voorgelegd aan drie deskundigen. Ieder der partijen benoemt een deskundige. Die twee benoemen vervolgens gezamenlijk een derde deskundige. De uitspraak van die deskundigen is voor partijen bindend.