Visie

Werkwijze en Visie Co-Coaching met werkgever

De Co in Co-coaching staat voor ‘samen’, de samenwerking met de medewerker en de werkgever en of leidinggevende waarin de dialoog centraal staat. Co-coaching wil met haar missie, visie en wijze van uitvoeren voor opdrachten van werkgevers die haar gegund worden aansluiten bij de betrokken medewerker en daarnaast het wetgevende kader niet uit het oog verliezen. Door een goede afstemming met de medewerker en met oog voor de soms moeilijke situaties van cliënten probeert Co-coaching de gestelde doelen te realiseren.

Co-coaching werkt zowel met een mensvisie als met een praktische aanpak met een aantal kenmerken:   ·          Het coachen is de communicatie over en weer tussen coach en werknemer en dat staat voor meebewegen, volgen, spiegelen, confronteren en waar nodig richting geven. ·         Er is intensieve persoonlijke aandacht en er is daarom een intensieve gesprekscyclus waarin op doortastende wijze het re-integratieproces wordt vormgegeven.   ·         De gekozen methode is erop gericht dat de werknemer zelf aan het werk gaat en zijn verantwoordelijkheid neemt.   ·         In de begeleiding gaat Co-coaching uit van de opvatting dat mensen lerend en reflecterend vermogen hebben waardoor een persoonlijke ontwikkeling of groei mogelijk is. Wij gaan, bijna vanzelfsprekend uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.   ·         Vertrekpunt is het realiseren van meer welzijn of empowerment voor de mens in zijn geheel én vervolgens sturen op het doel, de opdracht die de werkgever heeft gegeven. ·         Door het bewerkstelligen van een vertrouwensrelatie wil Co-coaching een verbinding aangaan met de mensen waar door deze zich gesteund voelen. Daarom besteedt Co-coaching veel aandacht aan de persoonlijke positie en omstandigheden van dat moment van de cliënt. De focus wordt daarbij gericht op de belemmeringen die het dagelijks functioneren beïnvloeden en de gevolgen daarvan t.a.v. werk. Wij onderzoeken de beïnvloedbaarheid van de belemmeringen en begeleiden de cliënten in het uitwerken van oplossingen.  ·         Co-Coaching is zich ervan bewust dat medewerkers soms een groot psychisch isolement verkeren met in de kern blokkerende angst. Daardoor kan er ook een grote afstand tot collega’s ontstaan zijn. Het ontdekken van deze angsten en wat er nog meer achter dit isolement zit, willen wij met hen ontdekken. Het toestaan van deze angsten en emoties en daar anders mee leren omgaan is in onze visie een belangrijke zaak.   ·         Ieder proces verloopt uniek. Op gezette momenten brengen wij kennis en inzicht. Onze werkwijze is vaak onorthodox en zonder vermijding van lastige thema’s. Wij zijn hard voor gedrag en zacht voor de mens.  ·         Het primaire doel is het herstellen van balans of wel het hervinden van een nieuw dynamisch evenwicht dat gekenmerkt wordt door een betere verbinding, resulterend in meer arbeidsvreugd. De focus op werk kan dan ook met meer energie worden aangegaan waardoor de kans van slagen toe neemt.  ·         Ons gezamenlijke doel is het verhogen van het welzijn en richting geven aan succes op de arbeidsmarkt omdat het onze overtuiging is dat deze zaken samengaan, samen, de ‘CO-´ van “Co-Coaching.