Privacyverklaring

Corine van den Bogaart
8ste Buitenpepers 32 5231LK ‘s-Hertogenbosch t 073- 7511513
m 06-51824860
e info@bogaart-co-coaching.nl
w www.bogaart-co-coaching.nl

Privacyverklaring
Bogaart - Co - Coaching

re-integratie, coaching, begeleiding
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens.Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2020.

Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bogaart-Co-Coaching, geregistreerd bij de K.V.k. nummer 017187641
8ste Buitenpepers 32 5231LK ‘‘s-Hertogenbosch, 073-7511513 info@bogaart-co-coaching.nl Functionaris voor gegevensbescherming: C.F.J. vd Bogaart, Corine@bogaart-co-coaching.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Bogaart-Co-Coaching.

Bogaart-Co-Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens Bogaart-Co-Coaching verwerkt de volgende categoriee?n van persoonsgegevens: - NAW-gegevens
- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
- Geboortedatum en geboorteplaats

- Geslacht
- Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
- CV
- Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
- Ziekmeldingen
- Gegevens in een plan van aanpak
- Gespreksverslagen
- Inhoud van communicatie
- IP-adres
Doeleinden
Bogaart-Co-Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact
- Een goede en efficie?nte dienstverlening
- Beheer van het clie?ntenbestand
- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
- Het bieden van begeleiding op maat
- De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
- Het verzorgen van trainingen
- Verbetering van de dienstverlening
- Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
- Benchmarking;
- Facturering;
KvK: 17187641- BTW Nr.: 580.58.230.001 - Bank:NL05INGB0004893677
Corine van den Bogaart
8ste Buitenpepers 32 5231LK ‘s-Hertogenbosch t 073- 7511513
m 06-51824860
e info@bogaart-co-coaching.nl
w www.bogaart-co-coaching.nl

- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; - Marketing;
- Nakoming van wettelijke verplichtingen;
- Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Bogaart - Co - Coaching

re-integratie, coaching, begeleiding
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Ook ben ik als zorgverlener op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht een medisch dossier bij te houden. Voor mij als coach/therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Daarnaast ben ik op basis van overeenkomsten verplicht me aan een geheimhoudingsplicht te houden.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bogaart-Co-Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

- Het op zo efficie?nt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; - De bescherming van haar financie?le belangen;
- De verbetering van haar diensten;
- Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Bogaart-Co-Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Bogaart-Co-Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bogaart-Co-Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bogaart-Co-Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commercie?le of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Met uitzondering voor Google-Analytics wanneer er sprake is van het analyseren van websitebezoeken en LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Bogaart-Co-Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van het doel waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens voor zijn verwerkt. Dit betekent dat alle gegevens uiterlijk twee jaar na bee?indiging van de dienstverlening van Bogaart-co- coaching worden verwijderd en/of vernietigd. Tenzij opdrachtgevers of instanties waaraan Bogaart- co-coaching diensten verleend of verantwoording aflegt andere condities hebben bepaald. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Bogaart-Co-Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht .
KvK: 17187641- BTW Nr.: 580.58.230.001 - Bank:NL05INGB0004893677
Corine van den Bogaart
8ste Buitenpepers 32 5231LK ‘s-Hertogenbosch t 073- 7511513
m 06-51824860
e info@bogaart-co-coaching.nl
w www.bogaart-co-coaching.nl
Bogaart - Co - Coaching

re-integratie, coaching, begeleiding
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bogaart-Co-Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om Bogaart-Co-Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Bogaart-Co-Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw gegevens kunt u sturen naar: Corine van den Bogaart Corine@bogaart-co-coaching.nl, 8ste Buitenpepers 32 5231lk Den-Bosch
Klachten Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bogaart-Co- Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. Zie hier het Reglement Geschillencommissie.
Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2020. Bogaart-Co-Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen.
KvK: 17187641- BTW Nr.: 580.58.230.001 - Bank:NL05INGB0004893677