Klachtenreglement

Klachtenreglement

Binnen Bogaart-Co-Coaching werken wij in verband met verschillende organisaties.

Het klachtenreglement kan hierdoor verschillen.

Wanneer u van de diensten van Bogaart-Co-Coaching gebruikt maakt in verband met de beroeps vereniging VIV, scroll dan verder naar beneden naar het kopje klachtenreglement VIV.

Maakt u gebruik van de diensten van Bogaart-Co-Coaching in verband met een andere organisatie, volg dan onderstaande klachtenreglement.

Bij twijfel neemt u het beste contact op met Corine van den Bogaart.

 

Algemeen Klachtenreglement

Registratie Kamer van Koophandel 's-Hertogenbosch, 01-03-06 onder nummer 17187641

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart bedrijfseigenaar Corine van den Bogaart dat het volgende klachtenreglement van toepassing is voor haar zelf en de overige medewerkers ook als aangesloten ZZP-ers.: 

 

 • De klacht, is een uiting van ongenoegen, deze kan zowel schriftelijk als mondeling bij Consulenten worden ingediend. Wanneer de klager duidelijk maakt dat dit klachtenreglement van toepassing is. Waarbij de klager de klacht zelf op papier dient te zetten.
 • De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen binnen twee weken na het ontstaan van de klacht.
 • In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/ of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 • De klacht hoeft niet in behandeling genomen te worden indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 • De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die geen getuige is geweest van de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft.
 • Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Van deze bijeenkomsten dienen schriftelijke verslagen opgemaakt te worden. Deze verslagen worden gestuurd naar zowel de klager als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft.
 • De klacht dient binnen een periode van vier weken na indiening te worden afgehandeld.
 • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen naar aanleiding van het klachtenonderzoek evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden.
 • Corine van den Bogaart draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

  

Klachtenreglement VIV

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
 2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen naar telefoonnummer 035-69 54 105.
 3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten www.camcoop.nl

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

  

Hartelijke groet,

 

Bogaart-co-coaching

VIV-registratienummer: 1907793

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/