Visie en werkwijze

De Co in Co-coaching staat voor ‘samen’, de samenwerking met de cliënt en het UWV waarin de dialoog centraal staat.

Co-coaching wil met haar missie, visie en wijze van uitvoeren van opdrachten die het UWV haar gunt aansluiten bij het wetgevende kader en de uitvoeringsopdrachten zoals de UWV medewerkers toepassen. Door een goede afstemming met de UWV medewerkers en met oog voor de soms moeilijke situaties van cliënten probeert Co-coaching de gestelde doelen te realiseren.

Co-coaching hanteert een mensvisie en een praktische aanpak met een aantal kenmerken.

Het coachen is de interactie tussen coach en cliënt en dat staat voor meebewegen, volgen, spiegelen, confronteren en waar nodig richting geven.
De cliënt verdient en krijgt intensieve persoonlijke aandacht. Dat is alleen mogelijk met een intensieve gesprekscyclus waarin op doortastende wijze het re-integratieproces wordt vormgegeven. Wij willen de tijd goed besteden.
De gekozen methode, onderdeel van het plan van aanpak, sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft en is erop gericht dat de cliënt zelf aan het werk gaat en zijn verantwoordelijkheid neemt.In de begeleiding gaat Co-coaching uit van de opvatting dat mensen lerend en reflecterend vermogen hebben waardoor een persoonlijke ontwikkeling of groei mogelijk is. Wij gaan, bijna vanzelfsprekend uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Wij richten ons op het ontwikkelen van vermogens, wat kan en niet op wat niet kan. Vertrekpunt en de basis is het realiseren van meer welzijn of empowerment voor de mens in zijn geheel én vervolgens sturen op het doel, de opdracht die het UWV heeft gegeven.
Door het bewerkstelligen van een vertrouwensrelatie wil Co-coaching een verbinding aangaan met de mensen waardoor deze zich gesteund voelen en deze relatie als een bron van energie wordt ervaren. Daarom besteedt Co-coaching veel aandacht aan de persoonlijke positie en omstandigheden van dat moment. De focus wordt daarbij gericht op de belemmeringen die het dagelijks functioneren beïnvloeden en de gevolgen daarvan t.a.v. werk. Wij onderzoeken de beïnvloedbaarheid van de belemmeringen en begeleiden de cliënten in het uitwerken van oplossingen.
Co-Coaching is zich ervan bewust dat cliënten soms een groot psychisch isolement verkeren met in de kern blokkerende angst. Daardoor is vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappij ontstaan. Het ontdekken en benoemen van deze angsten en wat er nog meer achter dit isolement zit, willen wij met onze cliënten onderzoeken en aangaan. Het toestaan van deze angsten en emoties en daar anders mee leren omgaan is in onze visie een belangrijke zaak.
Ieder cliëntproces verloopt uniek en in dat proces sluit Co-coaching aan bij de client op een opbouwende en stimulerende wijze, met kennis, inzicht en instrumenten. Deze werkwijze is vaak onorthodox en zonder vermijding van lastige thema’s. Daarbij is Co-coaching streng voor gedrag en zacht voor de mens.

Het primaire doel is het herstellen van balans of wel het hervinden van een nieuw dynamisch evenwicht dat gekenmerkt wordt door een betere verbinding met hetzelf en de omgeving en meer levensvreugd. De focus op werk kan dan ook met meer energie worden aangegaan waardoor de kans van slagen op de arbeidsmarkt toe neemt.

Ons gezamenlijke doel is het verhogen van het welzijn en richting geven aan succes op de arbeidsmarkt omdat het onze overtuiging is dat deze zaken samengaan, samen, de ‘CO-’ van “Co-Coaching.